بدون تو ،حال من این است

بدون تو ،حال من این است (با قلبی شکسته)

 بدون تو حال من این است، ویران ،آدمی که هر روز را با قرص اعصاب سپری می کند. انگاری دردی تمام وجودم را فرا می گیرد و مرا تا مرگی که هرگز فرا نمی رسد می برد! تو کجایی که بدانی چقدر برای بودن تو نذر کرده ام!بدون تو حال من این است ،تنهایی و تنهایی ،آن هم در میان روزهایی که آنقدر تکراری شده اند که گاه فکر میکنم شاید اصلا نمی گذرند! و من مثل همیشه با خودکاری در دست میان سیل از کاغذ ها که کلمات مرا درد می کشند غرق شده ام! باشد این هم همه ی زندگی من،اما تو بگو ،حالا که مرا رها کرده ای به کدام قله رسیده ای؟ و من ،ویران…..

   “مصطفی دربان حسینی – ” MDH

 

پاسخی بگذارید

*