اما امروز هم گذشت بی آنکه تو بیایی

اما امروز هم گذشت ،بی آنکه تو بیایی و ابرهای تیره را کنار بزنی ،و من هنوز هم غمگین! بارها با خود گفتم ام این آخرین امروزیست که در انتظار تو خواهم بود ،آنگونه که یا تو میرسی ،یامن میروم. عجیب است همیشه اینقدر هم بد نبودی لااقل از مسیرت که میرفتی سری هم به خوابهای نیم جان من میزدی و مرا با فریاد اسمت از خواب بیدار میکردی. امروز هم گذشت ،پر از احساس هایی تلخ و لحظه هایی رنگ باخته به ناخوشی ها ،بی آنکه تو بیایی و کنار بزنی….

   “مصطفی دربان حسینی – ” MDH

پاسخی بگذارید

*