خواب

نمیدانم خوابهایم را زندگی میکنم ،یا زندگی ام را خواب میبینم! از همان خوابهایی که میخواهی بخوابی و دیگر بیدار نشوی و از همان هایی که میخواهی بیدار شوی و نمیشود! آنقدر عمیق و نزدیک که میشود حسشان کرد.گاهی طولانی و غمگین ،و گاهی شاد و کوتاه. نمیدانم در خوابی عمیق فرو رفته ام یا […]